Door het geven van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard door de Klant.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Klant: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

Opdracht: de dienst die Klant en Fotograaf schriftelijk overeenstemmen, inclusief benoemde tarief en aantal te ontvangen digitale resultaten (foto’s).

Overeenkomst: De overeenkomst voor de levering van Diensten tussen Alysha Milou Fotografie en Klant en alle verdere handelingen tussen Alysha Milou Fotografie en Klant betreffende de levering van diensten.

2.Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Betaling, vergoeding, factuur

3.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2 Fotograaf stuurt de factuur digitaal als pdf-bestand. De vooraf afgesproken aantal resultaten worden naar de Klant verzonden (digitaal) ná volledige betaling van de factuur.

3.3 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 3.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Klant de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

3.4 Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meer werk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren fotografie etc., zal fotograaf dit doorberekenen aan de Klant.

3.5 Reiskosten zijn niet inbegrepen bij de vaste prijs.

3.6 Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

3.7 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Klant enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

4. Klachten

4.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien dagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld.

4.2 De Fotograaf heeft het recht binnen vijf weken ná een klacht, deze in onderling overleg op te lossen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heeft Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen of de stijl van Alysha Milou Fotografie niet tot hiervoor genoemde rechten kunnen leiden.

5. Opdracht (fotosessie)

5.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.2 Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waar in fotograaf gebruikelijk werkt.

5.3 Wijzigingen in de opdracht door de Klant om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Klant en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Klant voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

5.4 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5.5 Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.

5.6 Klant ontvangt binnen twee weken nadat de opdracht heeft plaatsgevonden de bewerkte foto’s in een online galerij. Klant selecteert de foto’s die Klant wenst te ontvangen (vooraf afgesproken aantal). Indien Klant meer foto’s wil ontvangen, dan kunnen deze geleverd worden tegen een meerprijs.

5.7 Nadat de Klant aan Fotograaf heeft laten weten het juiste aantal en de gewenste foto’s te hebben geselecteerd, zal Fotograaf deze door Klant geselecteerde foto’s binnen 1 week digitaal afleveren.

5.8 Klant heeft geen recht op ontvangst of inzage in onbewerkte beelden (RAW-beelden).

5.9 Klant is niet bevoegd de door Alysha Milou Fotografie geleverde beelden zelf te bewerken en/of aan te passen. Hieronder valt onder andere bijsnijden, omzetten naar zwart-wit, kleureffecten toepassen, Instagram filters of het logo verwijderen.

5.10 De naam van de Fotograaf (Alysha Milou Fotografie) dient duidelijk bij een gebruikt door Alysha Milou Fotografie geleverd beeld te worden vermeld, of met een verwijzing naar het door Alysha Milou Fotografie geleverd beeld in de publicatie te worden opgenomen.

5.11 In geval van zeer slechte weersvoorspelling mag de fotoshoot worden verplaatst door

Fotograaf. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Wanneer de fotograaf al op locatie is als de shoot toch wordt afgezegd vanwege het weer, zullen alleen de reiskosten berekend worden aan de Klant.

6. Auteursrecht & Licenties

6.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf van Alysha Milou Fotografie.

6.2 Toestemming voor commercieel gebruik van een door Alysha Milou Fotografie geleverd beeld door de Klant wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

6.3 Bij inbreuk op auteursrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

6.4 Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

6.5 Fotograaf houdt zich het recht voor de door Alysha Milou Fotografie gemaakte beelden te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden.

6.6 De Klant mag een portret dat in zijn/haar opdracht gemaakt is en betaald is, verveelvoudigen, uitdelen of publiceren voor eigen gebruik. Een digitaal bestand delen met familie en vrienden en publiceren op sociale media of een print ervan maken voor jezelf, familie en vrienden is toegestaan, rekening houdend met artikel 5.10. Een foto doorverkopen of commercieel gebruiken is niet toegestaan.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Fotograaf is jegens de Klant niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het door Alysha Milou Fotografie geleverd beeld, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

7.2 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

7.3 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

7.4 Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van door Alysha Milou Fotografie geleverde beelden aan de Klant.

8. Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright © 2022 Alysha Milou Fotografie
Top crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram